พันธกิจ

1. ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม

2. เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

     1.1 สำนักในส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต

     1.3 เขตตรวจราชการ (Cluster) จำนวน 18 เขตตรวจ

     1.4 สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us