บุคลากรใน สตผ.

กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล ฯ
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

นางสาวธนัญญา แสงทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัทร อินทรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายธนภัทร คำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณา สุยะหมุด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นางสาวกัญญา อินสอน
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพิน บุญวิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายนฤพิพัฒน์ อามาตย์สมบัติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกฤษณา เกษมาก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวลลิตา ฉัตรเมธี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางจตุพร เรียงความ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปาณิสรา รวดเร็ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกุหลาบ วิญญา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุชานน แต่งศรีวรรณ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคเหนือ

นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวลลิดา บุญเฉลิม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกรุณา แก้วด้วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายภูวิศ นรังศิยา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายมณีรินทร์ นิลตีบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้

นางวันดี จิตรไพรวรณ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคใต้

นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

นางสาวชรัญญา แสนชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสุริยะ แสงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายศิวา อัศวดารากร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุพิน วิชุมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

นายไชยา อินทะเสน
ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

นางสาวนิตยา มั่นคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งทิวา งามตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอรอุมา หวังมีจงมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววริสากรณ์ ทองสอาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนารีรัตน์ เทศกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารทั่วไป

นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์
ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นางวิไลวรรณ ศรีมาลา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมณฑิรา อภัยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปริศนา เสงี่ยมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอานัน บุญมา
พนักงานธุรการ ส.4

นายเรวัต รักพันธ์
พนักงานธุรการ ส.4

นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง
พนักงานธุรการ ส.4

นางพัชรณี วิริยะ
พนักงานธุรการ ส.4

นางสาววิรัตน์ตา
เปรื่องสุวรรณ
พนักงานธุรการ ส.4

นางวิไล สมเฟือง
พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง
พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวยุพิน กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส.4

นายสมเกียรติ บรรจง
ช่างไฟฟ้า ช.4

นายปวริศ กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ
พนักงานบันทึกข้อมูล

นายชัยกฤต วรขัตร
พนักงานธุรการ

นายอนุกูล ศรีปัญจากุล
พนักงานธุรการ

Message us