ผู้บริหาร

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายศุภสิน ภูศรีโสม
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวันดี จิตรไพวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้

นายไชยา อินทะเสน
รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

นางสาวธนัญญา  แสงทอง
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

นางสาวกัญญา อินสอน
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวชรัญญา แสนชัย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์
ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

Message us