ผู้บริหาร

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาการที่ปรึกษา สพฐ. ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

นางวันดี จิตรไพวรรณ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้

นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์
ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นายไชยา อินทะเสน
ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

นางสาวกัญญา อินสอน
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Message us