บุคลากรใน สตผ.

กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

นางสาวธนัญญา แสงทอง
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล ฯ
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัทร อินทรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายธนภัทร คำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิริภัสสร ทวีวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณา สุยะหมุด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประภาพร พามุ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นางสาวกัญญา อินสอน
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวยุพิน บุญวิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายนฤพิพัฒน์ อามาตย์สมบัติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกฤษณา เกษมาก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวลลิตา ฉัตรเมธี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางจตุพร เรียงความ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปาณิสรา รวดเร็ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุชานน แต่งศรีวรรณ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคเหนือ

นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวลลิดา บุญเฉลิม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกรุณา แก้วด้วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายภูวิศ นรังศิยา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายมณีรินทร์ นิลตีบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้

นางวันดี จิตรไพวรรณ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ
ภาคใต้

นางสาวนิตยา มั่นคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

นางสาวชรัญญา แสนชัย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสุริยะ แสงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายศิวา อัศวดารากร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพนัชกร สุระจิตร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นาสาวสุพิน วิชุมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

นายไชยา อินทะเสน
ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

นางสาวรุ่งทิวา งามตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอรอุมา หวังมีจงมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววริสากรณ์ ทองสอาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนารีรัตน์ เทศกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารทั่วไป

นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์
ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นางวิไลวรรณ ศรีมาลา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมณฑิรา อภัยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปุญญาพัฒน์
เปลี่ยนศรีเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปริศนา เสงี่ยมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอานัน บุญมา
พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง
พนักงานธุรการ ส.4

นางวิไล สมเฟือง
พนักงานธุรการ ส.4

นางสาววิรัตน์ตา
เปรื่องสุวรรณ
พนักงานธุรการ ส.4

นางพัชรณี วิริยะ
พนักงานธุรการ ส.4

นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง
พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวยุพิน กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส.4

นายเรวัต รักพันธ์
พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ
พนักงานบันทึกข้อมูล

นายชัยกฤต วรขัตร
พนักงานธุรการ

นายอนุกูล ศรีปัญจากุล
พนักงานธุรการ


Message us