การประชุมปฏิบัติการการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมปฏิบัติการการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลโครงการของสำนักทุกสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าสำนักในส่วนกลาง จำนวน 21 สำนัก รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการและการดำเนินงาน ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ครอบคลุมการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us