การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับชม การประชุมการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะถ่ายทอดรายการในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่าย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจได้ดำเนินการจัดประชุมโดยกำหนดจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล  ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  ในวันที่ 1 กันยาย 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น.

                  

Message us