การประชุมเพื่อเตรีมความพร้อมการวิเคราะห์ กลั่นกรองและประเมินผล การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์ กลั่นกรองและประเมินผล การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9  โดยมี ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สพฐ. ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรสำนักในส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร สตผ.

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักติดตามฯ และสำนักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และประเมินผล รวมถึงการตัดสินผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานของการประเมิน และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สะท้อนผลการดำเนินงานให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและเห็นประสิทธิผลในการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us