การประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานและมีความเข้าใจที่ตรงกันในการติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) แนวทางการติดตาม 2) วิธีการติดตาม 3) แบบติดตามเพื่อพัฒนา สพท. และ 4) แนวทางการตอบคำถามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมาย นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เป็นประธานในพิธี โดยมี นางสาวจรูญศรี  แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการจัดการศึกษา นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุณภาพและพลานามัยนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. นางสาวธนัญญา แสงทอง และนางสาวนภัทร อินทรุณ
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจแกคณะกรรมการ
ติดตามฯ ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us