การประชุมปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการและการดำเนินงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ครอบคลุมการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้ากระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และอนุมัติข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และนางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรยาย เรื่อง การประเมินโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. และแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าประชุมอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us