การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการติดตาม การประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสรุปผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) นโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) 2) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รายงานข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–MES) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566 พร้อมทั้ง จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศและข้อเสนอแนะสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำไปใช้วางแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us