การประชุมหารือและวางแผนการจัดทำแนวทางการประเมินระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมหารือและวางแผนการจัดทำแนวทางการประเมินระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 โดยมี ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบในการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจากสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/และศูนย์ในส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 60 คน

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการลดภาระการรายงานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งแผนในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมภายในสำนัก หรือ ระหว่างสำนักที่มีลักษณะคล้ายกันให้มีการประเมินร่วมกัน ทั้งในส่วนของเนื้อหาของการรายงาน และช่วงเวลาการลงพื้นที่เชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ให้ลดการเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปจากพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในส่วนกลาง ทั้งนี้ สำนักต่าง ๆ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาใช้จัดทำเป็นแนวทางในการลดภาระการประเมินต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us