หน้าแรก

อัปเดทข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Avatar

กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ สตผ.สพฐ.

25/07/2024
Avatar

กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ สตผ.สพฐ.

22/07/2024
Avatar

กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สตผ.สพฐ.

19/07/2024

เอกสารรายงาน/ติดตาม

การประเมินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24/05/2024
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

03/05/2024

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy: QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม

ผลการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy: QP) พ.ศ. 2566 โดย นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11/04/2024

ข้อมูลพื้นฐาน/บทความ

การประเมินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24/05/2024
Avatar

ฝ่ายพัฒนาระบบติดตามฯ

23/08/2023

Video clip media

คลินิก สตผ.

หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สตผ.)

knowledge base

ระบบรายงาน

เป็นระบบ ฉับไว แม่นยำ เที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ

eMENSCR

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

นโยบายเร่งด่วน สพฐ.
(Quick Policy)

รายงานผลการติดตาม
การดำเนินงานอของ ก.ต.ป.น.

การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การติดตามนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

DASHBOARD

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

saraban04003@obec.go.th, emes.obec2021@gmail.com
0 2288 5867
Message us