5 กิจ พิชิต Learning Loss สู่ Learning Leap

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนแบบ On-site ได้ ทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดความยุ่งยาก มีปัญหาและอุปสรรค การเรียนรู้ขาดความต่อเนื่อง นักเรียนส่วนหนึ่งที่มาจากนักเรียนชนเผ่าไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ได้ไม่สมภูมิชั้น ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ตามหลักสูตรที่กำหนด เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จึงได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ภายใต้ชื่อ “5 กิจ พิชิต Learning Loss สู่ Learning Leap” โดยในการดำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรมหลัก โดยใช้หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) และการมีส่วนร่วมและการสร้างระบบนิเวศในการเรียนรู้ของนักเรียน และการทำงานของครู

การดำเนินงาน “5 กิจ พิชิต Learning Loss สู่ Learning Leap” ได้ดำเนินการ ดังนี้

          1. สร้างความเข้าใจ ความตระหนักในการมีส่วนร่วม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยวิธีการที่หลากหลายและใช้กลไกในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

          2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และการนำลงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา

กิจกรรมกองโจรแห่งการเรียนรู้ การจัดการสอนแบบกลุ่มย่อยโดยใช้หมู่บ้าน คุ้มบ้านเป็นฐานจึงเกิดขึ้น ด้วยแนวคิดใหม่แบบกองโจร ครูเข้าสู่หมู่บ้าน รวมนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ที่บ้านของนักเรียน นำสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ไปสอนที่บ้าน สอนทุกชั้น นักเรียนทุกคน ในคุ้มบ้านตามมาตรการของจังหวัด ให้เกิดความปลออดภัย ครูได้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหน้างาน ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. มามีส่วนร่วมจัดการ ช่วยให้นักเรียน
ได้เรียนกับครูลดความเครียดจากการเรียน online

กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ คุณครูน่ารัก   เป็นแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน โดยการจัดห้องเรียนที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีสื่อกระตุ้นการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดบรรยากาศให้เกิดห้องเรียนเชิงบวกที่เสริมสร้างความสุข ความสำเร็จ และความรู้สึกปลอดภัยของนักเรียน จัดห้องเรียน
ให้กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งเรียนร่วมกันและเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้ครูพัฒนาสภาพแวดล้อม
ตามแนวทางที่กำหนด (Q2: Quality Classroom ห้องเรียนคุณภาพ)

กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้ชุดประมวลคำศัพท์  ซึ่งเป็นคำพื้นฐานในระดับชั้น ป.1 – ป.6 เป็นตัวชี้วัด
ในการอ่านการเขียนของนักเรียนตามระดับชั้นนั้น

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เป็นที่ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร หนังสือ และสื่อในห้องสมุดนำนักเรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งมีทั้งความรู้ และความเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และสร้างความตระหนักและเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และมีทักษะสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมครูจิตอาสาสอนซ่อมเสริม   ได้จัดทำโครงการครูจิตอาสาสอนซ่อมเสริมในช่วงปิดภาคเรียน
ครูที่เคยออกสอนนักเรียนที่หมู่บ้านมีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง มีแรงบันดาลใจที่จะช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนของตนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ นักเรียนเกิดความมั่นใจ และมีเครื่องมือในการเรียน การแสวงหาความรู้วิชาอื่น ๆ ต่อไป

จากการดำเนินงาน “5 กิจ พิชิต Learning Loss” ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนสูงขึ้น และส่งผลให้ครู ผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมครูจิตอาสาสอนซ่อมเสริมได้รับเกียรติบัตรจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ  ประสานสอน และได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม และนอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาเข้าร่วมในโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา REO 11 MOE AWARDS ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 348 ผลงาน ส่งผลให้ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ จำนวน 11 รางวัล จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us